Công thức Toán LaTeX cho Website

Để hiển thị công thức toán soạn bằng LaTeX trên website, chúng ta thêm dòng lệnh sau vào trước thẻ </head> trong file header.php của theme.

<script type="text/javascript" src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">
</script>

Ví dụ: \(\Delta = b^2-4ac\), \(x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}\), \(x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\)

Ta nhập lệnh LaTeX như sau:

\(\Delta = b^2-4ac\), \(x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}\), \(x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\)

Đề số 5 - Luyện thi TN THPT và Luyện thi Đại học

ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bảng xếp hạng: Đề số 5 - Luyện thi TN THPT và Luyện thi Đại học

Danh sách điểm cao (tổng điểm bài thi là 50 điểm)
STT Tên bạn Thời gian Điểm Kết quả
Bảng đang loát
Không có dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *